Gabriele Lucchini
pagine personali [ >>> gabl00.htm]
documentazione su WGL [ >>> gablj5.htm]
elenchi di stringhe di file di WGL [ >>> gablj54.htm]


5.4.1   FILE DI ORGANIZZAZIONE

(2007-09-20)

Sono consultabili:
>>> gablj1i.txt    stringhe di gablj1t.txt
>>> gablj2i.txt    stringhe di gablj2t.txt