6  
ESEMPI DI RICERCHE ED ESEMPI DI LETTURE

6.1   fonti per ricerche
        --- testi e riviste BGR
              --- noti
              --- da individuare
                    --- banche dati
                    --- bibliografie note
        --- internet
              --- siti noti
              --- file noti
              --- motori di ricerca
        --- wgl
        >>> rp-fnt2
6.2   esempi di ricerche
        >>> gld7162
6.3   esempi di letture
        >>> gld7163
6.4   esempi di errori o inopportunità in testi e in internet
        >>> rp-errt (testi)
        >>> rp-inf2a (internet)